Loading...

Allmänna Miljöriktlinjer

Argenta Måleri bedriver ett aktivt arbete för att minska verksamhetens negativa inverkan på den yttre miljön.

 • Vi arbetar med ett miljöledningssystem framtaget av Måleriföretagen i Sverige.
 • Vi har utrustning för att kunna tvätta verktyg på företaget.
 • Allt överblivet material sorteras och hanteras så att så liten miljöpåverkan som möjligt skapas.
 • Farligt avfall sorteras och hämtas av Tekniska Verken efter avrop från oss.

Miljöpolicy

 • Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan genom att hushålla med resurser, vatten och energi.
 • Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd.
 • Vi skall välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa.
 • Vi arbetar med allergifri färg som är rekommenderad av Astma & Allergiförbundet
 • Vi skall uppfylla kraven i Måleriföretagen i Sverige AB miljöcertifiering.
 • Vi skall löpande informera de anställda och kunder om företagets miljöarbete.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.
 • Vi skall hela tiden sträva efter att förbättra oss.

Arbetsmiljöpolicy

 • Vårt företag verkar i en bransch som kan innehålla arbetsmiljörisker
 • Argenta Måleri skall i vår verksamhet minimera riskerna i arbetsmiljön. Detta för att erbjuda en trygg och säker miljö som ej vår personals hälsa och säkerhet.
 • Vi skall följa eller överträffa de lagar, föreskrifter och normer som gäller inom måleribranschen
 • Vi skall verka för att skapa förutsättningar för alla anställda att kunna komma hem friska och hela efter arbetsdagens slut.
 • Detta för att öka trivsel och kompetensutveckling i arbetet
 • Våra arbetsplatser skall stå för säkerhet och god ordning
 • Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador
 • I samverkan med personal att skapa en drog- och alkoholfri arbetsmiljö
 • Uppsätta konkreta målsättningar för kontinuerlig förbättring av säkerhet och hälsa genom utarbetad handlingsprogram
 • Med öppen dialog och diskussion informera och utbilda alla medarbetare för att upptäcka eventuella risker och ge tillräckliga förutsättningar och resurser i varje projekt

Kontakta Proffsig Målerifirma i Nacka, Värmdö & Gustavsberg